1/ Přidat sdílenou složku ve Virtualboxu
2/ Ve virtuálním stroji nainstalovat přídavky pro hosta, ale ne přes cdrom, to nefunguje, ale přes apt

# echo deb http://ftp.cz.debian.org/debian stretch-backports main contrib > /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list
# apt update
# apt install virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-x11 linux-headers-$(uname -r)
# mkdir share

3/ namountovat:
# sudo mount -t vboxsf share ~/share

Při kliknutí na RSS zdroj u některých zdrojů dochází k otevření prázdných záložek v prohlížeči s trackovacími stránkami.
Související bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=524281
Vyřešeno následovně.

Instalace pluginu do thunderbirdu: Silent Block

vytvoření souboru: ~/.thunderbird/nazevprofilu.default/contentblock-regex.txt

do něj vložit regularní výrazy stránek, které chceme blokovat.

www\.facebook\.com\/tr\/
platform\.twitter\.com\/jot\.html

Restartovat firefox vždy po změně pravidel.

funguje!

pokud se vytvoří /dev/mdX samo ale nelze z něho číst:
sudo mdadm –stop /dev/mdX
sudo mdadm –assemble –run /dev/mdX /dev/sdb2

pokud se nevytvoří pole samo, vytvořit přes:
sudo mdadm –assemble –scan

poté
sudo mount /dev/mdX /mnt/neco

Nainstalování mod proxy do apache
# a2enmod proxy proxy_http proxy_http2
# apache2ctl graceful

do virtualhost se přidá:

přečíst celý článek >>

po upgradu debianu na 9.0 přestal fungovat opendkim

$ cat mail.log
postfix/smtpd[25818]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12301: Connection refused

přečíst celý článek >>

systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed

Po zapnutí logování dovecotu:
/etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf
auth_verbose = yes

/var/log/mail.log
dovecot: auth-worker(10998): sql(test@test.cz,111.111.2.1,): Password mismatch

přečíst celý článek >>

Po zprovoznění opendkim na serveru začal spamassassin hlásit v hlavičce mailu: T_DKIM_INVALID
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=5.0 tests=RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_PASS,T_DKIM_INVALID autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0

přečíst celý článek >>

K tomuto ucelu jde pouzit budto mail alias
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
nebo bcc_maps
recipient_bcc_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-recipient-bcc-maps.cf

přečíst celý článek >>

povoleni forwardingu VPN serveru
iptables -I FORWARD -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –dport 1194 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT –to [YOUR SERVER IP ADDRESS]